استخدام در رشت به یک همکار خدماتی در یک دبستان پسرانه،جهت نظافت و….
نیاز داریم.

حقوق کافی و بیمه از ما

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی

شرایط استخدام:

1.مسلط به آشپزی باشد
2.خانوم باشد
3.با بچها بسیار مهربان باشد

تماس:۰۹۱۱۳۳۱۱۳۲۳