استخدام در رشت رستورانی در گلسار نيازمند پرسنل به شرح ذيل ميباشد.

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

١-كارگر ساده خانم يا آقا زير ٣٠ سال براي شيفت عصر از ساعت ٤ تا ١٢
٢- سالن دار خانم يا آقا زير ٣٠ سال براي شيفت عصر از سا عت ٤تا ١٢

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری 
2.توانایی کار در شیفت عصر

تماس:۰۹۱۱۱۳۱۸۶۱۲