استخدام در رشت به یک پرسنل قلیان زن با تجربه و چند پرسنل ساده جهت کار در رستوران سنتی قارون نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر داخلی رستوران

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.روابط عمومی خوب و بیان مناسب

3.داشتن نظم در کار