استخدام در رشت به افراد ذیل جهت همکاری در فروشگاه OFF70% در شعبه مطهری رشت نیازمندیم

شرایط: داشتن تجربه یا سابقه کاری مرتبط

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کمک حسابدار
کمک انبار

شرایط استخدام:

۱. کمک حسابدار خانم آشنا با نرم افزار هلو (۱نفر)
۲. کمک انبار دار آقا با تجربه کاری (۱نفر)

تماس: ۰۹۱۱۸۳۹۴۱۲۵