استخدام در رشت به یک همکارمنشی در مغازه نرده استیل نیازمندیم واقع در جانبازان
حقوق ۴۰۰
بیمه ندارد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.بیان مناسب
3.روابط عمومی خوب