مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.سابقه کاری

تماس:۰۹۱۲۵۵۴۶۱۸۶