استخدام در رشت به چند نفر پیتزا زن و کارگر ساده در حوالی شهرداری رشت نیازمندیم.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.منظم و کاری

تماس:01333222401