استخدام در رشت دختر خانم جوان وباسلیقه جهت آموزش و کار (باحقوق)در گلفروشی نیازمندیم.
آدرس بندرانزلی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم

2.باذوق و خلاق

3.نظم در کار

4.بیان مناسب