استخدام در شیراز تعدادی خانم جهت همکاری در مجموعه غذایی واقع در استان فارس.
غذا و محل اسکان کارکنان توسط این مجموعه غذایی تامین می گردد.به دلیل مشغله کاری زیاد لطفا تماس نگیرید .مشخصات کامل خود و حداقل حقوق درخواستی را توسط واتساپ ارسال فرمایید

استخدام در شیراز 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی داخلی

شرایط استخدام:

1.مجرد

2.خوش برخورد

3. دارای ظاهری آراسته 

تماس:۰۹۱۹۹۹۰۰۰۹۱