به یک نفر به عنوان وردست برای کار کولر در تابستان نیازمندیم ترجیحا نوجوان وساکن رشت
(پاسخگویی فقط با تماس)

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی کمکی

شرایط استخدام:

1.نوجوان

2.ساکن رشت

3.داشتن پشتکار و نظم کاری

تماس:۰۹۳۵۶۳۳۶۷۵۶