مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی کار

شرایط استخدام:

1.فعال

2.نظم در کار

تماس:01333556958