استخدام در تهران شرکت مهندسی دمسان رایانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی فروش

شرایط استخدام:

1.آشنا به کار با نرم افزار CRM
2.گردش و نگهداری کالا در انبار و تکمیل پاکات مناقصه