استخدام در رشت به تعدادی موتور سواربا موتور جهت همکاری درپیک موتوری مارلیک بادرآمد عالی نیاز مندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.داشتن گواهینامه
3.شهرشناسی

تماس:09114343955 - 01333253039 - 09114343966