استخدام در رشت به چند نفرنیروی تاسیسات وجوشکارلوله خطی. تست فرم دار
برای فرودگاه بین المللی امام خمینی نیازمندیم.

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی تاسیساتی

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری مرتبط
2.مهارت کافی در کار

تماس:اقای ورزین09113871659