باعث جلوگیری از بیماری و آلودگی هوا 

بالا بردن سیستم دفاعی بدن

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ تومن