ماساژور و  گرم کننده برای رفع ناراحتی های گردن از جمله دیسک و آرتروز

شارژ شد