منابع غذایی برای تولید کلاژن

برای کلاژن سازی پوست از چه روش هایی باید کمک بگیریم و چه توصیه هایی به ما در این زمینه کمک می کنند منابع تولید این ماده مهم برای پوست کدامند چگونه می توانیم از روش های تغذیه ای در این زمینه کمک بگیریم