خلاصه معرفی رشته های ورزشی متداول و جدید در باشگاههای بدنسازی

ایروبیک مجموعه ای از حرکات ورزشی است که بصورت گروهی و انفرادی قابل اجرا می باشد و سیستم انرژی هوازی(چربی سوز) را درگیر کرده و بصورت منظم و همراه با ریتم مشخص و موزیک اجرا می گردد. ایروب