اشتبا‎ها‎ت انسانی در دکوراسیون

ممکن است از نظر برخی دکوراسیون و طراحی داخلی ساختمان کار راحت و بدون دردسری تلقی شود اما باید گفت طراحی داخلی ساختمان در ردیف یکی از مشاغل تخصصی بوده و هر کسی نمی تواند مدعی تسلط بر آن باشد.