دقت در انتخاب همسر مناسب

ازدواج و انتخاب همسر را می توان یکی از مهمترین تصمیم های زندگی یک فرد دانست ، انتخابی که شاید تا آخر عمر یک زندگی خوب و یا بد برای هر فردی بسازد ، پس بادقت انتخاب کردن و اصولی انتخاب کردن یک نوع لازمه به حساب می آید ، البته این را هم باید در نظر گرفت که هر فرد بنا به سلیقه خود انتخاب همسر می کند .