خلاصه معرفي رشته هاي ورزشي متداول و جديد در باشگاههاي بدنسازي

ايروبيك مجموعه اي از حركات ورزشي است كه بصورت گروهي و انفرادي قابل اجرا مي باشد و سيستم انرژي هوازي(چربي سوز) را درگير كرده و بصورت منظم و همراه با ريتم مشخص و موزيك اجرا مي گردد. ايروب