چگونه حجم اینترنت خود را کنترل کنیم؟!

شاید برای شما هم پیش آمده که خود به خود از حجم اینترنت شما کم میشود ولی این موضوع باید کنترل گردد پس با ما باشید تا به شما یاد دهیم چگونه حجم اینترنت خود را کنترل کنیم؟! اگر در این رابطه خبری را میخواهید دنبال کنید که در رابطه با ممکن شدن کنترل حجم اینترنت است.آیا به نظر شما کنترل حجم اینترنت ممکن است؟