۵ گیاه دارویی برای درمان حساسیت فصلی

با توجه به آغاز فصل بهار و شیوع حساسیت فصلی استفاده از گیاهان دارویی برای درمان آلر‍‍ژی و حساسیت ها کاربرد زیادی دارد.