درمان بیماری های لاعلاج به وسیله بانک خون بندناف

بندناف که در ابتدای تولد جدا شده و دور انداخته می شود، حاوی سلول های بنیادی است. بانک خون بندناف، خون بندناف نوزادانی را که با هدف خیرخواهانه به این مرکز اهدا می شود