تأثیر گوشت قرمز بر کلیه

مصرف گوشت قرمز می‌تواند احتمال بروز نارسایی کلیه را افزایش دهد و تغییر رژیم غذایی و استفاده از دیگر منابع پروتئینی بجای گوشت قرمز می‌تواند این احتمال را کاهش دهد. این مطالعه بر روی بیش از ۶۳ هزار تن و به مدت ۱۵ سال انجام‌شده است.