فیروزه سنگی آرامش بخش

فیروزه در بین جواهرات درجه دوم بهترین سنگ است. رنگ داخلی و خارجی آن یكسان است. این سنگ بر دو نوع است: فیروزه مغربی كه رنگ آن به سبز تبدیل می شود و فیروزه مشرقی كه رنگ آن هیچ زمان تغییر نمی کند.