آشنایی با فواید هلو

برگ درخت هلو را برای بیماری صرع و سنگینی گوش پوست درخت هلو را برای رفع بوی بد دهان و مغز هسته آنرا برای رفع سردرد و اختلالات دستگاه هضم ،‌قرس و رفع بیماریهای ادراری بکار می رود