۵ تفاوت دیابت نوع ۱ و نوع ۲

ابتلا به دیابت نوع ۱ به این معناست که من در اقلیت هستم: از حدود ۲۹ میلیون آمریکایی که مبتلا به دیابت هستند، تنها ۲۵/۱ میلیون نفر دیابت نوع ۱ دارند. بیشتر آنها به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند، که شکلی کاملاً متفاوت دارد.