فیروزه سنگی آرامش بخش

فیروزه در بین جواهرات درجه دوم بهترین سنگ است. رنگ داخلی و خارجی آن یکسان است. این سنگ بر دو نوع است: فیروزه مغربی که رنگ آن به سبز تبدیل می شود و فیروزه مشرقی که رنگ آن هیچ زمان تغییر نمی کند.