به میوه پاییزی و خواص آن

“به” غم غمناک را می‎برد، چنان که دست، عرق پیشانی را می‎برد.
جمله بالا سخن یکی از بزرگان ما در مورد این میوه می‎باشد. وقتی فواید_به را می‎شماریم به حقیقت این جمله پی می‎برید.