ماساژ و درمان درد های استخوانی

متخصص بیماریهای استخوان و ماساژ ستون فقزات با توجه به ساختمان بدن، استخوانها و مفاصل را ردیف می کند. درمان همیشه رضایت بخش نیست، اما احتمال بسیار کمتری را در مقابل در مانهای ماساژ دهنده دارد. متخصصان بیماریهای استخوانی اخیراً راه درمان قابل قبولی را پیدا کرده اند اگر چه بازدهی آن هنوز به راه […]