جلوگیری از ریزش مو

تحقیقات نشان می دهد که بخشی از ریزش مو به خاطر عوامل ارثی است. شایع ترین عامل ریزش مو در آمریکا با توجه به تحقیقات آکادمی درماتولوژی آمریکا عوامل ارثی است. این نوع ریزش مو می تواند در یک خانواده از فرد به فرد دیگر انتقال یابد.