ویژگی های دندان پزشک کودکان

در یک کلینیک و یا مطب دندانپزشکی مخصوص کودکان فضای اتاق انتظار ویژه کودکان در نظر گرفته می شود به نحوی که از تزیینات و رنگ های باب میل کودکان که باعث ایجاد حس آرامش در آنها می شود استفاده می کنند.