عوامل مرتبط با از بین رفتن دندان های شیری

دندان های شیری خردسالان با چه عواملی پوسیده می شوند چگونه می توانیم از این امر پیشگیری کنیم و با کمک چه روش هایی می توانند مانع پوسیده شدن دندان های فرزندانمان شوند آیا این امر مرتبط با به دوران بارداری مادر نیز هست