نگاه علمی به روزه

در فرهنگی که معمول است تا ۳ وعده ی اصلی خورده شود و در بین آن نیز میان وعده باشد، شاید نخوردن این وعده ها عجیب به نظر برسد. اما در سال های اخیر، روزه گرفتن، توجه عموم را جلب کرده و تایید های علمی نیز برای آن ارائه شده است.