خواص درمانی زیره سیاه

قسمت مورد استفاده داروي زيره سياه ميوه آن است که در تيره ماه سال دوم باقطع کامل گياه صورت مي گيرد و مي گذارند تا برسد. نام هاي رايج زيره سياه: زيره ، زيره رومي ، زيره کرماني ، شاه زيره ، کرويا، کمون رومي ، قرنباد. زيره سياه گياهي است دوساله که ارتفاع آن […]