عرق کردن در خواب، علت چیست؟

علت تعریق در خواب در کودکان می تواند متفاوت باشد. تعریق های شبانه در بانوان نیز می تواند دلایل دیگری نظیر گر گرفتگی های شبانه دوران یائسگی داشته باشد. تعدادی از دلایل تعریق شبانه را در این مقاله با هم بررسی می کنیم.