مواد غذایی که به هنگام داشتن سنگ کلیه بایستی از خوردنشان خودداری کرد

مواد غذایی که به هنگام داشتن سنگ کلیه بایستی از خوردنشان خودداری کرد بخش مهمی از درمان افراد مبتلا به سنگ کلیه اجتناب از مصرف برخی مواد غذایی است که ممکن است این وضعیت را تشدید سازند. این مقاله تمام چنین مواد غذایی را مورد بحث قرار می‌دهد. عارضه‌ی سنگ کلیه همچنین تحت عنوان لیتیاز […]