آیا شکلات منجر به بروز آکنه می‌شود؟

آیا شکلات منجر به بروز آکنه می‌شود؟ سا‌ل‌هاست که شکلات جزء علل بروز آکنه به شمار می‌رود. ولی، آیا این باور اثبات شده است؟ خبر خوب برای کسانی که شکلات دوست دارند آن است که شکلات منجر به بروز آکنه می‌شود. مطالعاتی وجود ندارد که ارتباط شکلات با بروز آکنه را نشان دهد. این بدین […]