نحوه انتخاب فريم براى خانم ها وآقايان

انتخاب فريم براي خانم ها وقتي كه پاي تصميم گيري براي خريد عينك به ميان مي ايد امار نشان مي دهد كه اغلب اين خانم ها هستند كه براي خودشان ، همسرشان وساير اعضاي خانواده تصميم ميگيرند بنابراين خريداران اصلي فريم انها هستند. براي خانمها خودشان امكان انتخاب فراوان است بسياري از مجموعه هاي عينك […]