با ابریشم بافی در ایران آشنا شویم

با ابریشم بافی در ایران آشنا شویم
کرم هایی که برای خود پیله درست می کنند منجر به تولید ابریشم می شوند و در انتها ما از محصولات بسیار زیبای ابریشمی استفاده میکنیم.

ابریشم بافی
رشته ابریشم، الیافی است که به واسطه ی برخی از انواع کرم هایی که برای حفاظت از خودشان پیله می سازند، تولید می شود.