مجسمه های چوبی شگفت انگیز

Jae-Hyo Lee،هنرمندی از کره جنوبی است. وی مجسمه های خیره کننده ای از چوبهای دورریختنی تنه و شاخه های درختان، ایجاد نموده است.وی آثار هنری خود را از مصالحی که دراطرافش و اغلب در دل طبیعت وجود دارد ،ایجاد می کند. هنرسوخت روی چوب بسیاروقت گیر است و به طور کامل با دست انجام می […]