هفت عادت مردمان موفق / سری اول

بخش اول: فلسفه موفقیت سطح جدیدی از تفکر آلبرت انیشتین دریافته بود که « مسائل خاصی که ما با آنها روبه رو می شویم، در همان سطح از تفکری که آنها را برای مان به وجود آورده است، قابل حل نخواهد بود.» وقتی به اطراف خود و درون خویش نگاه می کنیم و در زندگی […]