تاثیر موسیقی بر مهارت‌های کودکان

در معرض موسیقی قرار گرفتن و شركت فعال در خلق آن می تواند زندگی یك كودك را هم آنی، هم در بلندمدت غنا بخشد و در او خلاقیت و شكوفایی برانگیزد. ارزش های فرهنگی را به وی منتقل كند و به رشد جسمانی، فكری و اجتماعی او كمك كند.