کمبود خواب می‌تواند باعث کاهش کلسترول خوب شود

مطالعات قبلی نشان داده بودند، کمبود خواب می‌تواند احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهد. حال با مطالعات جدید شاید بتوان چرایی آن را توضیح داد.