مقایسه‌ی پزشکی سنتی و پزشکی جایگزین

مقایسه‌ی پزشکی سنتی و پزشکی جایگزین مقایسه‌ی پزشکی سنتی و پزشکی جایگزین، موضوع بررسی و تفکر و تعمق است. نکته‌ی مهمی که باید در نظر بگیریم این است که هر دو سیستم، هدف و منظور یکسانی دارند و آن بدن ایمن و سالم است. همان طور که عموماً می‌دانیم، پزشکی جایگزین شامل علم پزشکی مدرن، […]