رابطه آپارتمان نشینی و پوکی استخوان

اغلب زنان پس از دوران یائسگی با عارضه‌ پوکی استخوان رو به رو می‌شوند. نباید فراموش کرد که مصرف مواد لبنی و کلسیم به تنهایی گره گشا نیست و افرادی که در مناطق کم نور مانند آپارتمان زندگی می‌کنند باید مراقب پوکی استخوان باشند.