پنج نشانه از اینکه عمر سیستم شما به سر آمده!

به هر حال آنچه همه می دانیم اینکه اسباب و وسایل الکترونیکی هم مانند هر چیز دیگر، عمر مفیدی دارند و سرانجام روزی عمر آنها پایان می رسد. شاید شما نیز در گذشته رایانه یا لپ تاپی داشته اید که خود شاهد مرگ آن بودید؛ اما چگونه باید فهمید، یک رایانه یا لپ تاپ در […]