گذرى بر وظايف اخلاقى پرستاران

گذرى بر وظايف اخلاقى پرستاران انسان موجودى كمال جو و تعالى پذير است. كمال آدمى، بر اثر درست به انجام رساندن روابطى است كه در پى مى آيد: 1. رابطه انسان با خود: به اين معنا كه آدمى خود را بشناسد، ارزش ها و استعددهاى بالقوه و خدادادى خود را تشخيص دهد، هدف از خلقت […]