گذرى بر وظایف اخلاقى پرستاران

گذرى بر وظایف اخلاقى پرستاران انسان موجودى کمال جو و تعالى پذیر است. کمال آدمى، بر اثر درست به انجام رساندن روابطى است که در پى مى آید: ۱. رابطه انسان با خود: به این معنا که آدمى خود را بشناسد، ارزش ها و استعددهاى بالقوه و خدادادى خود را تشخیص دهد، هدف از خلقت […]