تأثیر گوشت قرمز بر کلیه

مصرف گوشت قرمز می‌تواند احتمال بروز نارسایی کلیه را افزایش دهد و تغییر رژیم غذایی و استفاده از دیگر منابع پروتئینی بجای گوشت قرمز می‌تواند این احتمال را کاهش دهد. این مطالعه بر روی بیش از 63 هزار تن و به مدت 15 سال انجام‌شده است.